Vi kan:
· hjelpe deg å avklare din arbeidsevne/finne ut hva du fortsatt klarer av arbeid
· være din samtalepartner når du skal finne ut hvilken skole eller jobb du har ressurser til å klare.
· tilby deg arbeidstrening/arbeidspraksis i bedriften vår
· bistå deg med tilrettelagt opplæring om du har behov for det
· tilby deg hjelp å finne arbeidspraksis  i det ordinære arbeidslivet.
· tilrettelegge arbeidsplassen for deg dersom du trenger det.
· hjelpe deg å få tak i de rette hjelpemidlene slik at du kan klare å beholde arbeidet ditt.
· bidra til at du finner fram til nye muligheter i arbeidslivet

Vi har 19 VTA – plasser  og 21 ansatte, fordelt på to avdelinger: Tana (hovedkontor) og Berlevåg.
Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et jobbtilbud til deg som får uføretrygd. Vi tilbyr arbeidsoppgaver som er tilpasset deg og din funksjonsevne. Gjennom opplæring, samt produksjon av varer og tjenester utvikler du dine ressurser/kvalifikasjoner, noe som også kan bidra til at du kan kvalifisere deg til jobb i det ordinære arbeidslivet dersom du ønsker det.

Varighet:
Tiltaket er ikke tidsbegrenset. NAV skal likevel vurdere jevnlig om det kan være aktuelt med andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller ordinært arbeid. Personen det gjelder har fast ansettelse ved Tana Arbeidsservice AS. 

Målgruppe:
Tiltaket er rettet mot personer som har eller i nær fremtid ventes å få innvilget uførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Som deltaker i varig tilrettelagt arbeid er du er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og du skal ha en arbeidskontrakt. 

Hos oss får du mange arbeidskolleger og et godt sosialt samhold.

Hvordan søke?
Ta kontakt med oss på telefon 78 92 71 50 eller pr epost: postmottak@tana-arbeidsservice.no, eller kontakt ditt lokale NAV-kontor.

Vi har 13 AFT-plasser, fordelt på to avdelinger; Tana (hovedkontor) og Berlevåg.
Deltakelse i AFT kan bidra til å styrke dine muligheter til å komme ut i ordinært arbeid.  I samarbeid med deg avklarer vi din arbeidsevne, kartlegger din kompetanse og vi gir karriereveiledning. Du vil bli fulgt tett opp av en av våre veiledere. Det er DIN utvikling som er viktigst og det er DU som er i hovedsetet. Dersom det under kartleggingsperioden framkommer at du har behov for å øke din kompetanse for å komme i jobb, vil vi kunne bistå med tilrettelagt opplæring med sikte på at du oppnår reell og/eller formell kompetanse.  Det vil også være mulighet til arbeidsutprøving/trening på en våre arbeidsstasjoner dersom det er hensiktsmessig for deg. Arbeidspraksis/»jobbsmak» i ordinært arbeidsliv er en sentral del av AFT-tiltaket, og dette tilpasses også den enkelte deltakers interesser/ønsker og behov.

Varighet:
AFT-tiltaket har varighet på inntil1 år, men med mulighet for forlengelse ett år til. Deltakere som gjennomfører opplæring med sikte på formell kompetanse kan få ytterligere 1 års forlengelse.
Varigheten på tiltaket skal tilpasses behovene dine ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet og i samarbeid med NAV.

Målgruppe:
Arbeidsforberedende trening er et tilbud til deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og som har behov for arbeidsrettet bistand for å komme i arbeid.

Hvordan søke?
Det er NAV som søker inn deltakere til AFT. Ta kontakt med din NAV-veileder/ditt lokale NAV-kontor dersom du ønsker å delta i tiltaket. 

m terom og arbeidsrom 2